Hoe is de Patrijs bezig met milieu, klimaat en water?  

1. Energiebesparing en CO2
De huidige gangbare landbouw is zeer energie-intensief. Voor iedere kilo CO2 die in landbouwproducten vastgelegd wordt, wordt 1,4 kilo CO2 in fossiele brandstof verstookt. Dat komt door de energie-intensieve producten kunstmest en bestrijdingsmiddelen, door de inzet van machines en door het vele vervoer van grondstoffen en producten. Ook loopt het organische-stofgehalte van de bodem terug, waarmee CO2 wordt uitgestoten.

Kringlooplandbouw in korte ketens, zoals bij De Patrijs, gebruikt geen kunstmest en chemische middelen en kent veel minder vervoersbewegingen. Omdat geen veevoer van veraf wordt gebruikt, draagt het bedrijf ook niet bij aan ontbossing in verre landen. Door het andere beheer van de bodem zal het humusgehalte van de bodem toenemen, waarmee CO2 in de bodem wordt vastgelegd.

2. Stikstof
De gangbare landbouw kent een groot stikstofprobleem. Door de invoer van veevoer en de inzet van kunstmest komt veel stikstof het bedrijf in. Een deel verlaat het bedrijf als eiwit in melk en vlees, de rest verdwijnt als nitraat naar het grondwater of als ammoniak naar de lucht. Bij kringlooplandbouw wordt geen stikstof aangevoerd, maar wordt het stikstofleverend vermogen van de bodem versterkt. Bovendien komt uit vaste mest veel minder ammoniak vrij dan uit drijfmest. De uitstoot van stikstof is daardoor veel lager; volgens recent onderzoek tot wel 70%.

3. Klimaat en water
Een gezonde, humusrijke bodem houdt beter water vast en is daardoor beter bestand tegen periodes van droogte. De Patrijs wil bovendien de grondwaterstand verhogen door een watergang te verondiepen. Daarmee wordt in iedere natte periode ca. 15.000 m3 grondwater vastgehouden.

De Patrijs wil klimaatvriendelijk boeren. De huidige landbouw, en vooral de melkveehouderij, draagt relatief veel bij aan de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2 en methaan. Wij willen dat anders doen:

  • Met een gemengd bedrijf en een goede balans tussen dieren en grond.
  • Met blijvend grasland, waarin organische stof wordt opgebouwd, zodat de bodem CO₂ vastlegt.
  • Met gesloten kringlopen en korte ketens. Voer en mest van eigen bedrijf of dicht uit de buurt. 
  • Lokale afzet van producten. Geen krachtvoer uit Zuid-Amerika, geen melk voor de wereldmarkt. Zo is veel minder (fossiele) brandstof nodig voor transport – een belangrijke bron van CO2-uitstoot, maar ook van methaan!
  • Door in te zetten op duurzame energiebronnen als zon en wind, en een slim energieplan te maken voor het bedrijf, waarbij bijvoorbeeld warmte uit de kaasmakerij weer wordt ingezet om de woning mee te verwarmen.

De Patrijs zal jaarlijks rapporteren over het energieverbruik en een stikstofbalans presenteren