Ons doel: een klimaatvriendelijk boerenbedrijf!

We moeten de komende 10 jaar alle zeilen bij zetten om de klimaatdoelen te halen. De beelden van de hevige overstromingen in Limburg, België en Duitsland laten opnieuw de urgentie zien. Dat betekent onder meer dat de uitstoot van broeikasgassen drastisch omlaag moet. De huidige melkveehouderij is een grote ‘uitstoter’ van CO₂ en vooral ook  van methaan – een nog veel krachtiger broeikasgas. Daarom is het zo belangrijk dat we anders gaan boeren.

Wij willen het anders gaan doen!

Wij willen naar een klimaatvriendelijke landbouw. Uit onderzoek blijkt dat het kan: een veehouderij die juist klimaatdiensten levert. Wij willen een bedrijf opzetten met minder koeien en dus minder methaanuitstoot. Een bedrijf met met blijvend grasland, zodat de bodem organische stof opbouwt en zo dus juist CO₂ vastlegt. Een bedrijf met aandacht voor een goede balans tussen koeien en grond.

Gemengd, waardoor we zo veel mogelijk kringlopen op ons bedrijf kunnen sluiten en bijvoorbeeld geen veevoer uit Zuid-Amerika hoeven te halen. Met lokale afzet, zodat onze melk niet de hele wereld over hoeft. Zo hebben we veel minder (fossiele) brandstof nodig voor transport – een belangrijke bron van CO2-uitstoot. 

Kortom: we willen bijdragen aan een oplossing, in plaats van het klimaatprobleem steeds groter te maken. Wij geloven dat dat kan. Niet vanuit ongebreideld optimisme, maar vanuit noodzaak en realisme, en onderbouwd door onderzoek. Lees bijvoorbeeld het artikel ‘Veehouderij kan klimaatdienst leveren’ uit Vakblad Veeteelt. De meeste aspecten komen terug in onze bedrijfsvoering!

En daarom is het zo belangrijk dat het lukt om boerderij De Patrijs over te nemen. Dat het lukt om die laatste paar ton bij elkaar te brengen. Om een begin te maken met de landbouwtransitie. Om te inspireren. Om te laten zien dat het écht mogelijk is: een rendabel en klimaatvriendelijk boerenbedrijf opzetten! Omdat het hard nodig is.