Wat is de organisatorische en juridische structuur van de Patrijs?

Bij Burgerboerderij De Patrijs werken we toe naar een specifieke organisatorische en juridische structuur. Hiermee willen we twee belangrijke aspecten borgen: opvolging van het bedrijf en boeren met eigenaarschap en verantwoordelijkheid.

Financiering

Bedrijfsplan en begroting (investeringsbegroting, exploitatie en liquiditeit) tonen aan dat er sprake is van een gezonde businesscase. Toch past deze transitie niet binnen de ‘reguliere rekenmodellen’ waarmee banken naar de financiering van melkveehouders kijken.

Wij kiezen daarom voor een stapelfinanciering: 1. een reguliere bedrijfsfinanciering door een bank,  2. een investering door de ondernemer (eigen vermogen), 3. aankoop van (en uitgifte van erfpacht van) grond door Aardpeer, 4. een lening via het omschakelfonds van het Ministerie van LNV.

Coöperatie De Patrijs 500 UA

Om de financiering sluitend te maken ontbreekt nog 500.000 euro aan ‘risicodragend vermogen’. Hiertoe is Coöperatie De Patrijs 500 UA opgezet. Deze coöperatie gaat 500 certificaten ter waarde van €1.000,- uitgeven. Leden kunnen één of meerdere certificaten kopen. Hiervoor wordt een crowdfundingsactie opgezet. Door het kopen van een certificaat worden mensen automatisch lid van de coöperatie. Zo ontstaat niet alleen een solide financiering, maar ook een community van leden die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de boerderij, als katalysator van de beoogde transitie in de landbouw.

Met de inleg wordt de coöperatie in eerste instantie mede-eigenaar van Burgerboerderij De Patrijs. Zo houdt de coöperatie zicht op de ecologische, maatschappelijke impact en de financiën van De Patrijs. Na verloop van tijd worden alle certificaten weer teruggekocht. Omdat eerst de bankleningen voldoende afgelost moeten worden, zal dit 15 tot 20 jaar duren (via loting). Hierbij wordt een rente afgesproken van 1,5% per jaar die bij de terugkoop in één keer wordt vergoed.

Eigendomsstructuur

Het bedrijf wordt ondergebracht in een B.V. Op termijn komen alle aandelen in eigendom van een stichting. Omdat alles eigendom blijft van de B.V. en de stichting, en niemand persoonlijk kapitaal opbouwt, kan de opvolging georganiseerd worden zonder dat er nieuw kapitaal vereist is. Zo kan er ook worden gegarandeerd dat de boerderij en de gronden tot in lengte van dagen op een duurzame, natuurvriendelijke manier worden beheerd. 

Dagelijks bestuur

Burgerboerderij De Patrijs bestaat uit een groep boeren, die samen de boerderij draaiende houden. Ieder op hun eigen onderdeel, maar met een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Een organisatiemodel waarbij iemand de eindverantwoordelijke is en juridisch gezien de bestuurder is, past hier niet bij. Het dagelijks bestuur van de B.V. is gedelegeerd aan het gehele team. Door middel van rollen (met een vastgesteld doel, verantwoordelijkheden en bevoegdheden) worden de taken verdeeld en is helder wie waar verantwoordelijk voor is. Daarnaast is er een besluitvormingsmodel waarmee afgesproken is hoe allerhande overkoepelende zaken (en de rolvastleggingen) met elkaar besloten worden.

Juridische structuur

Formeel heeft iedereen die op structurele basis bij de boerderij werkt een rol in de adviesraad van de stichting. Door middel van loting wordt uit de adviesraad een bestuur gekozen. Dit bestuur is juridisch gezien de bestuurder van de B.V. In de statuten van de stichting is opgenomen dat het bestuur alleen in actie mag en moet komen als de continuïteit van de B.V. in gevaar komt.